ขอพระขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานขอนแก่นซิตตี้บัส สาย 24 ที่ไห้ความไว้ว่างใจติดตั้งระบบดูแลรักษาความปลอดภัยแกผู้โดยสาร CCTV #CMajorTechnology
“งานที่คุณไว้ใจ คืองานที่เราใส่ใจ”